Privacy verklaring & Vertrouwenspersoon

Privacy verklaring

Magatama hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy verklaring willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Magatama houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

  • Uw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt, deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacy verklaring;
  • Verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
  • Vragen om uw uitdrukkelijke toestemming als wij deze nodig hebben voor de verwerking van uw persoonsgegevens;
  • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
  • Geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
  • Op de hoogte zijn van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop willen wijzen en deze respecteren.

Als Magatama zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van ons Privacy verklaring, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen kan dit via ernstcalmer@gmail.com.

Vertrouwenspersoon

Mocht je in een situatie komen waarin sprake is van grensoverschrijdend gedrag of ander ongewenst gedrag dan vragen wij je dit direct te melden. Dat kan bij de Vertrouwenspersoon van de vereniging en uiteraard bij de politie.

Onze vertrouwenspersoon is Chantal de Groot. Zij is bereikbaar op tel: 06-41435855. Chantal is binnen de vereniging het eerste aanspreekpunt voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of ander ongewenst gedrag. Het kan namelijk voorkomen dat u uw signaal niet direct bij het bestuur of een persoon in kwestie bekend wil maken. Een vertrouwenspersoon luistert naar uw verhaal en helpt zoeken naar mogelijkheden om de situatie op te lossen. De informatie wordt vertrouwelijk behandeld en er gebeurt niets wat u niet weet. De vertrouwenspersoon kan u ook helpen om een klacht in te dienen bij de vereniging of politie. Tevens geeft zij advies over preventiebeleid. Maar gewoon even praten kan ook.